فرم بازدید از نمایشگاه های امارات

لطفا فرم اعزام هیئت به نمایشگاه های امارات را تکمیل کرده و مدارک خود را ارسال کنید

گام 1 از 2

مشخصات بازدید کننده

مشخصات شرکت

انتخاب پکیج

میزان ستاره هتل درخواستی را مشخص کنید

*مدارک مورد نیاز*


پاسپورت


کارت ملی


عکس


شناسنامه(صفحه اول و دوم)


در ادامه تصویر مدارک مورد نیاز را آپلود کرده و ارسال کنید