درخواست غرفه در نمایشگاه ادیپک

جهت درخواست غرفه در نمایشگاه ادیپک لطفا فرم زیر را تکمیل کنید

مشخصات شرکت

مشخصات فرد

مشخصات غرفه مورد نیاز

حداقل متراژ غرفه با سازه استاندارد 12 متر مربع
و حداقل متراژ فضای خالی 18 متر مربع می باشد